+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Aktuality

08.03.2021

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu


Nakládání s odpadem s obsahem azbestu

S odkazem na znění zákona č 541/2020 Sb., ve znění vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a s požadavky našeho odběratele odpadu s obsahem azbestu oznamujeme občanům a firmám následující změnu. S účinností od 26.3.2021 nebude možné na SD Třeboň přijmout odpad s obsahem azbestu pokud nebudou splněny podmínky zákona a vyhlášky pro nakládání s takovým odpadem.
Zejména upozorňujeme na znění § 42, odstavce 3, vyhlášky.
Nezabalený odpad s obsahem azbestu nebude na SD přijat.

Zákon o odpadech § 85
Odpad obsahující azbest
§ 85
Každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů20).

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č.273/2021 Sb.
Stavební a demoliční odpady
§ 42
Nakládání s vybouranými materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby
(1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují:
a) vybourané stavební materiály, které je možné opětovně použít nebo které jsou vedlejšími produkty nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 v příloze č. 23 k této vyhlášce;
b) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 2 v příloze č. 23 k této vyhlášce.
(2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a demoličními odpady obsahující nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití.
(3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.

Novinky

03.07.2023

Změna ve svozu komunálního odpadu

 Změna ve svozu komunálního odpadu

01.01.2023

Pytlový svoz sep.odpadu

 Pytlový svoz separovaného odpadu v obcích

30.12.2022

Povinnost akreditovaných analýz odpadů

 Povinnost akreditovaných laboratorních analýz odpadů

30.12.2022

Částečné zpoplatnění odpadu na SD pro rok 2023

Částečné zpoplatnění odpadů

08.03.2021

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu