+420 384 722 300
info@ts-trebon.cz RSS Mapa stránek

Správa a provoz hřbitova

 Technické a administrativní zabezpečení provozu hřbitova Sv. Alžběty v Třeboni

 

Na hřbitově Svaté Alžběty v Třeboni byly v měsíci říjnu nově nainstalovány informační tabule s vyobrazením plánku hřbitova a seznamem některých významných osobností našeho města. Plánek v elektronické verzi je dostupný zde.

Infotabule hřbitova Svaté Alžběty v Třeboni.

 

Provozní řád pohřebiště

 

Pokyny pro nájemce hrobových míst na hřbitově Sv. Alžběty v Třeboni

 

 1. Prostory hřbitova Sv. Alžběty jsou pro občany přístupny:

duben – září        7.00 – 20.00

říjen – březen      7.30.-.18.00 

 1. Na hřbitov není povolen vstup se psy, jízdní kola je nutné ponechat v kolostavech.
 1. Užívací právo na hrobové místo přísluší osobě, která má od správce pohřebiště místo pronajato, na základě smlouvy, na období 10 let.
 1. Nájemce místa je oprávněn převést nebo rozšířit právo užívání na druhou osobu pouze se souhlasem správy pohřebiště.
 1. Nájemce je povinen neprodleně a prokazatelně nahlásit každou změnu jména, příjmení a svého bydliště správě pohřebiště.
 1. V případě úmrtí nájemce hrobového místa přechází užívací právo na jeho zákonného dědice, po předložení příslušných dokladů o vypořádání dědictví.
 1. Ukončení užívacího práva na hrobové místo je nájemce povinen písemně oznámit správě pohřebiště
 1. Po zániku užívacího práva ke hrobovému místu je nájemce povinen odstranit hrobové příslušenství. Neučiní li tak, bude pokládáno za opuštěné a stane se vlastnictvím státu.
 1. Nájemce hrobového místa je povinen udržovat propůjčené místo v řádném stavu. Shledá-li správce pohřebiště závady, vyzve jej, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Nestane-li se tak, případně je-li zde nebezpečí havárie nebo vzniku škody, učiní správce pohřebiště nutná opatření na náklady nájemce hrobového místa.
 1.  Veškeré práce, tzn. výkopové nebo stavební , lze provádět p o u z e na základě písemného souhlasu správce pohřebiště.
 1. Nájemce hrobového místa je povinen nahlásit správě pohřebiště ukládání uren.
 1. Okrasné stromy a keře lze vysazovat na propůjčených místech pouze po předchozím písemném souhlasu správy pohřebiště.
 1. Veškeré informace vztahující se ke správě pohřebiště lze získat u správce, tj. Technické služby Třeboň s.r.o., Rybářská 811, 37901 Třeboň, vedoucí p Richard Burgstock tel. 724558933 popř. e-mail  info@ts-trebon.cz

 

Hřbitov v zimě

        

     
     
Administrativa Telefon E-mail
Iva Zahrádková Zieglerová +420384722300

izieglerova@ts-trebon.cz

Novinky

03.07.2023

Změna ve svozu komunálního odpadu

 Změna ve svozu komunálního odpadu

01.01.2023

Pytlový svoz sep.odpadu

 Pytlový svoz separovaného odpadu v obcích

30.12.2022

Povinnost akreditovaných analýz odpadů

 Povinnost akreditovaných laboratorních analýz odpadů

30.12.2022

Částečné zpoplatnění odpadu na SD pro rok 2023

Částečné zpoplatnění odpadů

08.03.2021

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu

Nakládání s odpadem s obsahem azbestu